-M- iL. BESLISSING. [ie vergunning wordt verleend overeenkom stig het ontwerp-besluit hiernevens als bijlage gevoegd en geboekt in het desbe treffend register onder no. 7/43. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 522