13 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Uj \A) 5*0 S*i. iM <Tr- Ji tg.Firma "Floral flokhuispl. 5 Haarlem 'echn.Ambt.belast n.d.leiding van 3ou"'- en "Voningt. uo5*i. Mr. van Urk te Amersfoort .a" 7 f.V.Prov.Utr .Elec- tricit.Mij. Utrech 3e Afdeeling. idem e c hnAmbtB o uw- en 'foningtoezi cht •9-1931 I6-9-I93I 12-9-1931 19-9-1931 19-9èl931 18-9-1931 komt in de vergadering om namens den heetl G. T. van Vliet te verzoeken de tweede helft van het hem door den Raad onder g0sj keuring van de Ged. Staten, toegekende 'o* drag in totaal f IOOOO te willen uitbetall doet prijsopgaaf van een annonce in hunI weekblad ter grootte van pagina en klei ner, te plaatsen in 52 weken en in 26 wel ken, betreffende het Gemeentelijk Orond-| bedrijf. brengt rapport uit inzake loozing van het afvalwater der Stichtsche Margarine- fabriek te Soesterberg. deelt mede, dat het mogelijk is tusscheil meters te plaatsen in het kantoor 0."!., garage 0.:V. en t/b der Electroscoop ,alsnj inde brandweergapagein de woning van dj magazijnmeester en in de loods en werkplj sen. Voorts geeft de Mij. in overweging dj meters van haar te betrekken en door eenJ installateur, op hare aanwijzing in de 4 staande installatie te doen aanbrengen. biedt ter vaststelling aan het 3e supplj kohier der schoolgelden over I93I/32 tot een bedrag van f 2^0.-. In overleg met den gemeenteontvanger wa voorgesteld de termijnen van invordering] vast te stellen op 1 November 193^ en 1 bruari 1932 telkens voor de helft van de aanslagen. biedtter vaststelling aan een supplko- hier der schoolgelden over 1929 a<d f en een kohier over 193^ f 12.-. brengt rapport uit inzake het verzoek Ti R.H.J.Heintjes, alhier om ontheffing vanl de voorwaarde, opgelegd bij de hem dd. 2] Januari 193^» Reg.no.1/297 verleende "bouj vergunning, met betrekicing tot eene te 4 ken poortopening, dienende als verbinding tusschen de door hem gebouwde perceeien a*d.Van 'Veedestraat.Geadviseerd wordt AF'fIJZEND op voormeld verzoek te beschik] 3 G O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 525