■z* af*/- BESLISSING. 5 den heej tweede onder g0ei jekende oj uitbetaü |3esloten wordt de tweede helft zijnde 5000.- uit te betalen op Dinsdag 29 Iseptember a. s. 2e in hunB Besloten wordt op grond van te hooge ia en kleiH kosten van het adverteeren in het blad in 26 meBhet blad geen gebruik te maken. ik Grond-1 :ing van Lrgarine- i tusschei >r :oopalsril ,ng van dj ;n werkplj ■weging dj door eer. in de bi irengen. 3 e sunolj 1/32 tot 'anger woa ■ordering j 13I en 1 't van del em dd. 2' ende bou1 ene te erbindin rceelen wordt beschik Aangezien het afvoeren van het water uit Ie fabriek in een open riool of sloot vol gens rapport van den Inspecteur van de folksgezondheid van hinder van ernstigen |ard of schade voor de gezondheid geen sprake is wordt besloten geen verdere maalj- begelen te treffen, doch de Directie te rerzoeken onverwijld eenige verbeteringen in de afvloeiing van het water te brengen lis door den ^'echn.Ambtenaar bij Bouw- en Woningtoezicht zijn aangegeven in zijn rapport. (Besloten wordt de Techn.Ambtenaar bij 0 te machtigen de meters te doen plaatsen er: leze te betrekken bij de P.U.E.M. [Het 3e suoplkohier schoolgelden 193^/ [932 wordt vastgesteld tot f 2^0.-. (ie voorgestelde termijnen van invordering ken worden aangenomen. ad^f°rden vastgesteld ieder tot een bedrag van f 12.-. er zot*. Conform kg-f. advies wordt besloten op he verzoek afwijzend te beschikken. 2/yt ïri f 1 VcU' H Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. r (2^*/'t J r AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 526