1- 'J kW. toró\ e s o> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. UrtfT). é.van Holten Te en chnAmbtB ouw- oningtoezi cht 19-9-1931 19-8-1931 l4f ao l. Zondagsschool Yer4 15-9-I93I eeniging De Zaaier tc Soesterberg L. de RuigtSoefe IO-9-1931 Mr. I?.^.Molster e Amsterdam. 21-9-1931 Techn.Ambt. 0 wijst op ondervonden hinder en dringt er nogmaals op aan om de voor hem onaangename kwestie in het reine te brengen. raooorteert dat G.■"■.Roelofsen e.a. bewonei van perceelen, gelegen aan de Birkstraat een klacht is ingediend, betreffende vervu: ling van een afwateringssloot,loopende ach- ter hunne perceelen, en adviseert der eige' naar van perceel Birkstraat I2cc, '"/.Pronk, een aanschrijving te richten ingevolge art: kei 17 der Woningwet tot het aanbrengen vai de door hem noodig geoordeelde verbetering Ge Gezondheidscommissie te Baarn deelt bij haar schrijven van 18 September 1931 mede, dat zij zich met het rapport van den technj ambtenaar v.Bouw- en 'Woningtoezicht kan vei eenigen, met dien verstande dat zij in casi de voorkeur geeft aan een septie-tank, welll tot door de leemlaag dient gegraven te wor| verzoekt toestemming tot het houden van ee| collecte waarvan de opbrengst bestemd zal worden voor de Herktfeestviering 1931* De Inspecteur van politie adviseert toe stemming te verleenen onder door hem aange| geven voorwaarden. vraagt toestemming om zelf een overdamminj te mogen maken vanaf een aan hem toebehoo-j rend perceel op den Eigendomweg. De Technisch-Ambtenaar belast met de leidi) van Openbare Werken deelt bij rapport dd. 22 September 1931» doss.60-9-2 mede, dat zijnerzijds tegen inwilliging van het ver zoek geen bezwaren bestaan, indien in acht] genomen worden de door hem voorgestelde voq waarden. legt overe dd. 18 Sept houdende vo meente Soes iedere part zijn cliënt afziet, zoo ken van het en afschrift van een schrijven ernber 1931 van MrB.R. 'Vesselinj orstel het proces Hilhorst - Ge- t te staken onder voorwaarde, dal ij haar eigen kosten draagt en (Hilhorst van zijn aanspraken dat hij dus geen profijt kan tref reeds gewezen vonnis. zendt declaraties wegens bij voorschot te- taalde kleine uitgaven, tot een totaal be drag van f 73,41. <y 3 C Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 527