'yt, y>4 i 4 2? BESLISSING. Op voorstel van den Voorzitter wordt "be sloten het resultaat van de opmeting var; liet perceel af te wachten. Besloten wordt de eigenaar der"'woning aan te schrijven conform het advies van Bouw en Woningtoezicht. hordt verleend. De toestemming wordt verleend onder voor haarden door den i'echn.Ambt. O.T. gesteld pet toevoeging, dat het onderhoud van den Iduiker voor rekening van adressant of voo jie toekomstige nieuwe eigenaar van het perceel blijft, Besloten wordt aan Mr. Molster te bcricb dat het College niet op het voorstel jtot staking van het proces Hilhorst-bemee Jte wenscht in te gaan en een uitspraak va Ihet Hof met belangstelling tegemoet ziet öe declaraties worden goedgekeurd. Cf: -2/0'^ r j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 528