r. e s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. i Afd.Financien 23-9-I93I U) l4UjH M.K.P.van, 'Vesten Soest 22-9-1931 iestuur R.K.Meis- iesschool 18-9-1931 UiCj Techn.Ambt. Bout en Woningtoezicht Centraal Verifica- 3"9"1931 tiebureau, 's-Gra venhage irondcommissie verzoekt, naar aanleiding van de heJjstel- lingen tot groote bedragen bij de buiten Soest gevestigde leveranciers door de hoof. den der o.l.scholen, te mogen vernemen of het aan het College van B. en 7. niet wen- schelijk voorkomt om in het begin des jaarJI een inschrijving te doen houden voor alle benoodigdheden voor de scholen en tevens voor de secretarie der gemeente (cahiers, pennengummisponzenpunaises,potlooden, inkt en linialen, enz.) Aan deze inschrijving kunnen zoowel lever; ciers binnen als buiten de gemeente deelne men, waardoor de gemeente niet alleen Stel lig goedkooper zal kunnen betrekken, doch ook de inwoners de gelegenheid zullen hehb| deze leveranties te verrichten. Aan een dergelijken centralen inkoop zijn dikwijls groote voordeelen verbonden. deelt namens den heer J.van Vuuren mede, dat het hem overbodig voorkomt om over te gaan tot verwijdering van de heesters, staande in den tuin van den heer van Vuurei daar naar zijn oordeel beter ter plaatse z.g. verkeersspiegels kunnen worden geplaat| vraagt medewerking tot het aanbrengen var.' verschillende veranderingen van inrichting|| tot het aanschaffen van een kast tot ber ging van leermiddelen, tot aanschaffing va|| eenige leerboeken en een nieuwe teekenme thode. biedt ter behandeling aan eenige verzoeke| om bouwvergunning vergezeld van noodige teekeningen en adviezen. zendt controle-rapport der jaarstukken I93O der N.V.Centrale Slachtplaats voor de|j gemeente Soest. adviseert op het verzoek van A.van Doorn,8 pachter van landerijen, tot terugbetaling van lo£ der huursom over 1931 gunstig te beschikken. 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 529