yk Vz Zw» BESLISSING. Het dossier wordt in handen gesteld van den Secretaris met verzoek een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een doelmatige openbare inschrijving. 3esloten wordt adressant te berichtendat niet op zijn voorstel tot plaatsing van verkeersspiegels kan worden ingegaan en de aanschrijving blijft gehandhaafd. Het advies in te winnen van den Techn. Ambtenaar 0.7. De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nes: 1/415» 2/171» Bouwaanvrage no.1/37^ wordt geweigerd. Besloten wordt een exemolaar van de ba lans én het rapport te zenden aan de N.V. Centrale Slachtplaats met verzoek te wil len bevorderen dat deze balans na intrek king van de bereids vastgestelde balans wordt vastgesteld. Voorts zullen naar aanleiding van het rapport eenige opmerkingen worden gemaaki met verzoek te willen mededeelen,wat de N.V. daartegen meen# te moeten aanvoeren, Besloten wordt aan den Raad het voorste], le doen conform het advies der Commissie. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 530