a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I<4~j (P (rondcommissie H.van Schajik 1-9-1931 Uro. O.van den Broek, Koningirmel83 Soest IHI. OHo 1 s 11-9-1931 adviseert de perceelen wei- en hooiland a; den Lange Brinkweg tot de Eem wederom voor drie jaren openbaar te vernuren onder de zelfde voorwaarden als omschreven in het raadsbesluit van 28. Februari 1929 no.1057. deelt mede, dat hij het aan den Fieuweweg gelegen perceel sectie G.3342 voor het tijd vak van 29 Juli 1931 1 November 1932 slechts voor f 1.- in huur wenscht te ver krijgen. vtaagt prijsopgaaf bij verkoop van het ter rein sectie H.no.1944 liggende tusschen Nieuwstraat en Beetzlaan. Be Grondcommissie bepaalt de prijs 00 f 2.- per M2 onder voo waarden van het niet verkoopen van strooken ter verbreeding van wegen en het bouwen van woningen 00 het terrein, (zie rapport). vraagt voor 5 jaren in huur het aan den Hellingweg gelegen jerceel sectie H.no.1754 voor f 33*" Per jaar. Ml X. H.Mul,Oegstgeest A,.D.van Krieken, R.H.J.de Lange,e.a te Soest vraagt prijsopgaaf van 400 M2 grond aan den Soesterbergscheotraatweg te Soestduinen 17-9-1931 <le heer van Krieken deelt namens het Coiait 24-9-1931tot het geraken tot de oorichtir.g eener zweminrichting in deze gemeente mede, dat lijsj onder dank wenscht te aanvaarden het d >or den Burgemeester gedane voorstel tot het te noemen van eene Commissi e bestaande uit 1 den Comité de Lange en 3 leden Comité Donker. De heeren R.H.J.de Lange en C.Haver deelen namens het voorloopig comité voor de opricht ting eener zweminrichting te Soest, mede lai samenwerking met het Comité van Krieken than3 weinig zin heeft. Tevens verzoeken zij f 600.- subsidie ter beschrijding van te maken verdere plannen. Dr^ <y S 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 531