BESLISSING. |3eslot< ;en wordt den Raad het besluit te loen vaststellen conform advies der Com- hissie. Aangezien de Grondcommissie adviseert he|t jerzoek in te willigen zal dienovereenkom ttig aan den raad het voorstel worden ge- laan. [Conform het advies der Commissie wordt besloten den Raad voor te stellen de prij lan den grond te bepalen op f 2.- per M2. IConform het advies van de grondcommissie Irordt besloten het perceel te verhuren [oor 5 jaren en voor een huursom groot 33.- per jaar onder de voorwaarde dat bij eventueele verkoop van het perceel de [huur wordt ontbonden en de gemeente even lueele veldgewassen vergoedt. Besloten wordt adressant te berichten, lat het doo# hem omschreven perceel ter irootte van 400 M2 niet kan worden ver- |ocht." Iliaar aanleiding van deze tegen elkaar ins laande houdingen der beide commissieszal |an den raad worden medegedeeld dat ge tracht is de beide comités tot elkander t |rengen,doch dat de pogingen daartoe geen lucces hebben gehad. Voorgesteld zal wor- |en het onderzoek naar de mogelijkheid tot |et oprichten van een zweminrichting in leze gemeente thans te stellen in handen |an een uit den Raad te benoemen commissiep. I-" deze commissie te benoemen de heeren l'Hornsveld, 'V.P.H.Busch, T.Bleeker," P.v. Mreemer en A.Endendijk. Voorts zal den laad worden voorgesteld ter bestrijding vdn Iventueele kosten verbonden aan het onder- pek een crediet te willen verleenen groot 600.-. pp de ingekomen adressen zal mitsdien den laad worden voorgesteld daaro a afwijzend |e deslissen wanneer oo het veraoek van en 7. wordt ingegaan. - a^r/. c2/Y/ fJ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 532