JT BESLISSING. an de ar» de wegen en gegevej leeren en AANMERKINGEN. firma Groe vering op p het raai aar bij 0. agen voor en Lange verleg te r gemeentel talde in ex.art. ïd met zij| idergrond- m l^OOO II B.Grothej ïeente Soej |o0 voorstel van den Voorzitter wordt eon orm de desbetreffende bepaling van het erklieden reglement besloten een toelage e verstrekkeh. Mitsdien wordt den Techn. mbtenaar bij O.'7. gemachtigd als toelage [it te betalen f 9er persoon soodra jerwerkzaamheden zijn beëindigd. De kosteii nnen worden bestreden uit den post waarf |it de kosten van het teeren der wegen orden bestredefa. ','ordt besloten. f?!ordt besloten. |3esloten wordt het advies in te winnen Jij den Commandant van de Brandweer, Bouw bn Woningtoezicht en Inspecteur van Polit ie. y y- -/ 4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 534