f a "o Uü ft. Ur, BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Brandraad R. Schuring l U). Dr. A.Kijlstra •Bergstr.26 U/K 1'echn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht 21-9-1931 5-9-1931 18-9-1931 komt in de vergadering ter aanbieding y; het rapport van den Brandraad ter zake b schadiging van de masch^vagen te Soester berg. Van deze gelegenheid maakt hij gebruiu met ernst op te wijzen dat de toestand de brandweer te Soesterberg in alle ten verbetering behoeft. oozi- gaat inzake afstand van grond voor de v breeding van de Koningnnelaan niet accooi met het door Burgemeester en Wethouders' hun schrijven van 29 Augustus j.1. gedan; voorstel. verzoekt de twee voor zijne woning staat, de eikenboramen te willen doen verwijderei Onder overlegging van het desbetref .'end advies van den tuinarchitect, den heer l- Kraaijenbrink alhier, adviseert de techn ambtenaar, belast met de leiding van 0.' de beide b0omenstaande voor de perceelet L.Bergstr26a en 26b voor rekening der g meente te doen rooien en thans nog niet over te gaan tot het doen rooien der boo men, staande voor de perceelen L.-bergstr. 24 en 25» brengt rapport uit omtrent het verzoek van G.H.A.Simon te Soest, om alsnog ver gunning te willen verleunen tot het plaa sen van een woonkeet, volgens overgelegd teeKening, op een terrein, gelegen-aan Birkstraat, kad.bekend gemeente Soest, 11 sectie C.I69O. CJ G 3 c 03 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. Vt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 537