BESLISSING. rje Voorzitter stelt de vergadering voor de verbetering in den toestand der brandweer Soesterberg met kalmte, overleg en volhar iing ter hand te nemen en daarop in een volgende vergadering terug te komen, Intusschen zal den Techn.Ambtenaar O.W. worden opgedragen de wagen in herstelling te nemen, wanneer de begrootingsoost eene uitgave van f 140.- toelaat. Mocht de begrootin( niet toereikend zijn ian zal in de eerstvolgende vergadering van den Raad crediet worden verzocht. Daartoe uitgenoodigd komt de heer Schuu- ing in de vergadering. De Voorzitter deelt e heer Schuuring mede, dat zijn eisch ver- onden aan grondafstand aan'de Koninginnel^an .1. dat over de geheele breedte van zijn erceel gesloten bouw moet worden toegestaan [oezwaren ontmoet aangezien een wijziging er bouwverordening daartoe vereischt is etgeen bij de Ged.Staten die een algehee^e herziening der verordening wenschen be waren ontmoet. Spreker vraagt of de heer ohuuring bereid is deze eisch in te trekken. De heer Schuuring zegt een afschrift var. e verklaring van het Gemeentebestuur te ezitten waarbij zijn voorwaarde is aange- omen. De Voorzitter merkt op dat een zoodanige ericlaring van B. en '7. niet bekend is. De heer Schuuring antwoordt öaV'zulks er liet toe doet en hij bij zijn eisch blijflf, iConform het advies wordt besloten. Besloten wordt afwijzend op het verzoek tot het mogen bouwen van een keer- te be slissen conform het advies van Bouw- en 'oningtoezicht. Adressant zal in herinnering gebracht "'orden dat de aanschrijving tot afbraak van de kee^gehandhaafd blijft. -f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 538