l e s e "o //"/- Hh' ui in BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. G.v.Schaffelaar 2e Heezerl. 8. TV e 11 e kamo J.H.struve,3'berg Ged. Staten van Utrecht 11^- H Inspecteur-uene- raal der Spoor- er tramwegen te s- Gravenhage Commissie 0.7. Techn.Ambt, bij 0.7. 25-9-1931 24-9-1931 21-9-1931 24-9-1931 24-9-1931 26-9-1931 23-9-1931 deelt mede, dat hem geen uitweg op het 2eil geslote Heezeriaantje wordt verleend alsmede niet ■*eeri inl op de Bosstraat en verzoekt hieromtrent iJHaangezie lichtingen te willen verschaffen. Mk-aestie geeft nadere toelichting op zijn schrijveita| jfogmaal van 14 September j.1. inzake aanbieding vai]Mvan"zijr perceel Van 7eedestraat 3* verzoekt toestemming tot het aanbieden vai een lijst aan verschillende ingezetenen met het doel de verkregen gelden te bestemmen voor een aan de Christelijke Zangvereenigi; "Soli Deo Gloria" te Soesterberg aan te bi{ den vaandel. zenden afschrift van een schrijven van den Minister van "Taterstaatbetreffende het uitwerpen van strooibiljetten uit Luchtvaar tuigen en verzoeken het gevoelen te doen kennen omtrent de vraag in hoeverre hierte gen al dan niet beswaren bestaan bij de zij van het Gemeentebestuur. deelt mede, ook na een persoonlijk ingestej onderzoek ter plaatse, geen aanleiding te kunnen vinden de snelheid der tram op het traject van de Banningstraat tot den school|| weg te Soesterberg tot 5/2 K.M. per uur te beperken. brengt advies uit inzake het dossier "Ver breeding en vernieuwing der *kerlcdwarsstraatj en geeft in overweging eerst nog eens pogin ben in het werk te stellen om grondafstand voor verbreeding van den weg te verkrijgen van alle eigenaren van gropden, gelegen aan dien weg, zoodat eene verbreeding over den geheelen weg tot stand kan komen. brengt rapport uit i.z. de hem gegeven op dracht betreffende het geven van de noodige aanwijzingen bij het aanbrengen van tuia's langs de wegzijde van het perceel Ossendam weg, waardoor het ontsierende van het per ceel van G.v.d.Öerg wordt weggenomen. mmaakt 3e toes Jeslote gebracht Be. lote mede te 3eslote grenzend ven te r nieuwing gaan war straat d wacht wo stand zu Zoolang worden g van den Beslote ven, dat ba and ge het piar, ceel doo bruik. C perceel afscheid 6J 3 CD Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 539