i~ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Jvan Elten Nijmegen. cleisj esvereeniging "Tabitha Burgerlijk Arinbe- tuur Itjemeente-tint vanger van Boost !/)H [Afd.Einaneiën ter :emeentesecretarie entraal Bureau :voor verificatie emi. der Vereen, van Ned.Gemeenten. X)pz. Bouw- en Wo ningtoezicht J.Hoogendoorn Nieuweweg 46a deelt mede aan het verzoek tot terugbeta' ling van de door hem over 1925 genoten ri; wieltoelage ad. f 27*~ als wethouder, nie te kunnen voldoen. 16 jan.'31 verzoekt vergunning voor het houden eenej verloting. 20 Jan.'31 Voordracht benoeming van een lid van het Burgerlijk Armbestuur loeit mede dat Ie"jachter A~.van Doorn. -20 San. '31 KORTE INHOUD. je zijne ten me herhaald bereid zi irag in d De verga enriëtte Blaekweg 4 wederomjuj^gebrfeke gebleven de huur over_Juat--d^~Tavartaal 193-1 te voldoen en^jai^lrt^voor thans de icwitant.j adf__3^iT25te laten aanbieden met bijce' ■effening van rente deelt mede, dat Ge.Staten in hunne verga' lering van 12 Januari 1931» 3e afd.No. 3434*30/73 voor kennisgeving hebben aange' nomen het raadsbesluit van 19 September 1930, 4e afd.No.24/4 en vraagt in verband iaarmede of de terugbetaling van de helft ad. f 400.- van het voor eeuwig durend on ierhoud van de Verlengde Oranjelaan gesto: te kapitaal kan plaats hebben. 27 Jan.'31 zendt rapport kasooneming en controle ge' aeenteontvangerwelke op 20 Januari 193/ heeft plaats gehad. Besloten een lid v jlCastele 1. 7.Pos I. J.IÏ.C Besloten voeren. Van het 26 Jan.'31 zendt nader advies betreffende de door Besloten 1.J.v.Stemovoort gevraagde ontheffing van te verlet art.14, sub b der bouwverordeningnoodig Bouw- en voor uitbreiding van zijn perceel, gelege: aan de Birkstraat, kadastraal bekend ge:n. 3oest, in sectie G. no.1441. 22 Jan.'31 verzoekt alsnog hem bouwvergunning te wil len verleenen voor het oprichten ban een plaatijzeren loodsje, op een terrein, gek gen aan den Nieuweweg, kadastraal bekend gemeente Soest, insectie G.1883. De opzichter van bouw- en woningtoezicht adviseert de gevraagde vergunning onder /■oorwaarden te verleenen, bij diens rappor' id. 26 Januari 1931>no.167/227» Beslotei conform zicht. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 53