(f:2'fff -A wS*(). op het 2e ede niet mtrent in. schrijve j ieding vaij bieden va., stenen rael sstemmen vereenigic lan te "biel in van den ide het Luchtvaar ;e doen *e hierte- iJ de zi k ingeste .ding te i op het en ichool uur te ier "Ver ars straat1! ens pogin daf stand r krijgen legen aan over den geven ot>- 2 noodige i tuia's )ssendani" iet oer en. BESLISSING. gesloten wordt adressant te berichten da |een inlichtingen kunnen worden gegeven aangezien het onderhavig geval een civiel kwestie betreft. Nogmaals aan adressant te berichten dat van zijn aanbieding geen gebruik kan word gemaakt. en 3e toestemming wordt verleend. Besloten wordt te berichten dat de voor gebrachte bezwaren volkomen gedeeld worde Be. loten wordt het schrijven den Raad mede te deelen. Besloten wordt alle eigenaren van gronde grenzende aan de Kerkdwarsstraat een scirl ven te richten dat tot verbreeding en ver nieuwing van de straat zal worden overge gaan wanneer over de geheele lengte der straat de grond is afgestaan, en dat ver wacht wordt dat allen voor dezen grondaf- stand zullen teekenen. Zoolang een en ander niet is geschied worden geen verdere stappen tot verbeteri van den weg gedaan. Besloten wordt G.v.d.Berg aan te schrij ven, dat hem nog voor den tijd van één Maand gelegenheid zal worden gegeven tot het olanten van de tuiaheg langs het per °eel door hem als autobergplaats in ge bruik. Ook het nieuw in gebruik genomen perceel zal hij op dezelfde wijze moeten afscheiden. n j" ng /£TÓ~S~ AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 540