nu. S s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. iU). iiu. D i j kmn nKo n i ng i n nelaan 8o Best.a t er s chap Soesterveen" IV IUH. J.M, Hu O'Breeruarts is ter Heide 18-9-1931 verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 11 sun c van het Motor- en Rijwiel, reglement t/b van het mogen berijden van iet ged. van den ^erl.Postweg te Coester- erg. loopende van de Van Vaat ren straat tot ie Radcmakerstraatnet een motorrijtuig 01 neer dan twee wielen, zulks in beide rich- t ingen. De Inspecteur van Politie adviseert het gevraagde verzoek in te willigen. ingek. 22-9-1931 21-9-1931 verzoekt hem algemeene ontheffing te wille; verleenen van het bepaalde bij artikel 1 de: "Verordening op het venten met melk op ion- lag" t/b van patiënten, die voor het levere van melk op Bondag volgens hun geneesheer i aanmerking behooren te komen, de Insoecteur van politie adviseert afwijz 00 het verzoek te beschikken. komt nogmaals terug op de aangelegenheid betreffende afwatering van het Soesterveen en stelt voor de verbreeding vn verdieping van de Oude Veensloot en het Oude Grachtje, vanaf de uitmonding der Nieuwe Veensloot in ie Oude Veensloot tot den duiker onder den Rijksweg nabij de buitenplaats "Vredehof" te doen geschieden door werkloozen, onder Leiding van den dienst van O.'7. zulks bij wijze van werkverschaffing. De kosten Voor de gemeente hieraan verbonden, zullen naar raming rond f ^yOQ.- bedragen. Techn. Ambt, Gasbe drijf 28-9-1931 deelt naar aableiding van het schrijven ja en "f. dd. IJ Dept. j.1. Ie afd.no.21?^ mede, dat naar zijn oordeel het gasverbuirk Ln de gebouwen van Openbare "'erken aanmerke Lijk teruggebracht kan worden, en datvde Ga ïommissie t.z.t. omtrent een afzonderlijk U rief voor dergelijk gebouwen zal berichten. Gemeenteseeretari rapporteert dat de Arnh.Vaterl.Mij een aan vang heeft gemaakt met het leggen van water Leidinfa in den Klaarwaterwwg en dat hem ge- vreaagd is of nog brandfcranen geplaatst moe ten worden. Op een daartoe mondeling gedaan verzoek leeft de Commandant der Brandwwer na ter jlaatse ingesteld onderzoek en aanwijzing vneeens mondeling verzocht om twee brand- kranen aan te brengen. <y 3 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 541