BESLISSING. wordt verleend, Op het verzoek vordt cobform het advies van den Inspecteur van Politie afwijzend te beschikken. Blijkens het inmiddels door de Commissie voor werkverschaffing ingebracht advies wordt voorgesteld in afwijking van het verzoek voor de uitvoering van dit werk financieelen steun toe te zeggen tot een bedrag groot 1/3 der werkelijke kosten tot een maximum van f 3700»* eBn en ande^ onder voorwaarden in het advies gesteld, liet het uitgebrachte advies der Commissie ican de vergadering zich vereenigen zoodat dienovereenkomstig den Raad het voorstel zal worden gedaan Hiervan reeds nu nededecling doen aan het waterschapsbestuur. Besloten wordt den techn.ambt,op te mer, leen dat het College geen tarief van de Gascoramissie verwachte en dit alsnog van hem tegemoet ziet wanneer wanneer hem na 3 maanden het verbruik van het gas in de verschillende gebouwenbexend is. besloten wordt de Arnh.ïfaterl. Mij. op te dragen twee brandkranen in den Klaar- paterweg te plaatsen. ^'Hai v/V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 542