3- m S E n c "o I1& II l>Ü iM. 5b B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. echn.Ambtenaar ouw- en Wonintoez Je Zondagsscholen <jier lied. Herv. Kerk te Soest Uevr.M.M.V.v.Schai Brouwer te Soest .J.de Winter lommissie van bij stand Grondbedrijf 3e Afdeeling 1114. }.H.J.SwanenVan Lenneplaan, Soest 28-9-1931 k- 24-9-1931 15-4-1931 24-9-1931 25-8-1931 biedt ter behandeling een verzoen om boiBhe vergi vergunning vergezeld van de noodige teaiJuj,' het ningen en adviezen. Koekt om Je ver; De toei verzoeken vergunning tot het houden van een collecte met het doel de opbrengst ta besteden voor de viering van het fferstfeëj in 1931. De Inspecteur van Politie heeft ngeen be zwaren. Verzoekt toestemming tot het houden van een collecte door middel van speldjesver{ koop, ten bate van het suppletiefonds vaii het Sanatorium Zonnegloren* 00 12 en 13 October 1931. De Inspecteur van Politie heeft geen be-j zwaren mits de door hem genoemde voorwaar] den worden nageleefd. vraagt verlof voor den verkoop van alco holhoudenden drank anderen dan sterken drank voor de benedenvoorlocaliteit van het perceel Birkstraat 17» kad.bekend alsj sectie C.no.1203* brengt advies uit naar aanleiding van de_ c -orm aanvrage van den heer A.Xrul te Ratterdaif om huur van een aan het verlengde van de J Middenlaan gelegen perceel. Het ver: Isluit hii Isant de Ijieuri ng Het 10e biedt ter vaststelling aan het 10e suppJ kohier der schoolgelden over het jaar 19WQt ogn De termijnen van invordering zijn in over"1 leg met den Gemeente-Ontvanger voorgestel verzoekt vergunning tot het mogen 0)ric ten van een woonhuis op het perceel secti C.1576 en 1575> i-n stede van 00 het per- ceelC,1577» waarvoor vergunning is verleer bij besluit van 31 Maart 1931» le afd.no. 1/351* Be techn.ambtenaarbelast met de leiding van Bouw- en Woningtoez. adviseer de gevraagde vergunning onder voorwaarde te verleenen. ilvoren wordt be |nog door jioelinge in te ze jsing van Os Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 547