Ji BESLISSING :oek om bon >dige teeite louden van ibrengst te it Rerstfe' 't ngeen te' louden van' eld j esver- cfonds van 12 en 13 t geen te' e voorwaai van alco sterken teit van bekend al ing van de liatterdai de van de 10 e supp] t jaar 19. jn in ove: voorgestel gen 0 oric ceel sect het per- is verleer le afd.no st met de adviseer 0 orwaarde De vergunning wordt verleend overeenkom stig Let besluit hiernevens gevoegd en ge oekt onder no.2/176. de vergunning wordt verleend, De toestenanihg wordt verleend. Het verlof wordt verleend conform het be bluit hiernevens als bijlage gevoegd. Conform het advies wordt besloten adress sant de aanleiding te doen behoudens goed keuring van den Raad en de Ged.Staten. Het 10e suppl.kohier wordt vastgesteld tot een bedrag groot f 43,20. Alvorens op het verzoek te beschikken "ordt besloten adressant te verzoeken als nog door overlegging van een met zijn be doelingen overeenkomende situatieteekenin in te zenden van het terrein en de plaat sing van het woonhuis. |7 3 1947. 1/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 17 ikjuju-i -bri.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 548