yX; yr/^/ï T .erugbeta- snoten rij ider, nie; iden eene: L van het J BESLISSING. fe zijner tijd aan het College van G-ed. bta ten mede deelen, dat niet tegenstaande ïerhaald verzoek de oud-Vethouders niet jereid zijn het ten onrechte genoten be laag in de gemeentekas terug te storten. ï)e vergunning wordt verleend. Besloten wordt den Raad ter benoeming vaiji een lid van het Burg,Armbestuur (vacature jlCasteleyn) voor te dragen 1. 7.Posthumus Rademakerstraat 13 2. J.H.Oorthuys, Banningstraat 13 Boorn, me verga' 'dNo ien aange itember 1 verband de helft .urend o& ,an gesto: ttrole ge> ,ari I93II Besloten wordt het raadsbesluit jiit te voeren. Van het rapport wordt kennisgenomen. e door Besloten wordt de gevraagde ontheffing fing van te verleenen onder de voorwaarden door noodig Bouw- en Toningtoeaicht gesteld. gelege: end gerc. ng te wil ban een ein, gele bekend toezicht onder ns rappof Besloten wordt de vergunning te verleenen conform het advies van Bouw- en '"foningtoej- zioht. V X v 20. V1 X' ']ni. eKe ia 'taal 1 IjJ s kwi tant;] iet bijbei Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j 'X- 2 AANMERKINGEN. A 0 2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 54