-f ontheffin? varkens an een aari e Politie- ert bij C .no.32^ itvoering ten over- het raads rin de aan t van 8 ïle regelen. O- t e rao- e zijn een oor aan- ngsketel r te gaan ring van e ketel rat ie van - bedragi jr van onlangs gj i van een 3t ledigen it het Col jij den Ha )and waar- iel voorlo 'eserveere BESLISSING. 3e ontheffing wordt verleend conform het dvies van den Inspecteur van Politie. Besloten wordt de Ged.Staten mede te deef- en: dat aan de voorwaarde e van de overeen .toast slechts uitvoering is gegeven dook* de grondeigenaren een verklaring te doeji afgeven van afstand van den grond. Het is hekend, dat het toenmalig College vafi B. en 7. het meer in het belang dér ge meente achtte in de wegen, die nog nier verhard en aangelegd waren niet reeds t aanvaarden. Het ware echter heter ge weest in verhand met deze opvatting,wel ke als juist is te beschouwen, de over eenkomst daarmede in overeenstemming te brengen doch zulks is nier geschied. b. dat de Raad reeds hij zijn besluit vah 7 April 1230welk besluit in afschrift zal worden overgelegd, tot aanvaarding der bedragen heeft besloten. 3esloten wordt aan den Raad voor te stel ,en de gevraagde subsidie ad. f 100.- evefr Is vorige jaren te verleenen. De Technisch Ambtenaar wordt in deze zaa gehoord, waaruit is gebleken dat de be- aande ketel bij zijn komst in Soest ree&s n slechte toestand is aangetroffen, het- een door hem in Juli 1927 aan ie gascom- issie is gerapporteerd. 7e slotte wordt het besluit genomen den laad voor te stellen tot aankoop van een euwen ketel en daarvoor uit de gewone hddelen van het bedrijf f 1550*- ter be- chikking te willen stellen. Conform het voorstel wordt besloten. 1 G' njjj. lf Jf 4" \Aj d w <r - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Ui i Y si/*-'g AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 550