hL B 5 2? 'o I HO I Hl, 141. H43. 1144. UHf. II //4 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Techn.Axibt. Bout en Woningtoezicht Idem. 'echn.Ambt. O.f. 5-IO—I933) deelt mede, dat P.v.d.Hoef, wonende ïfieij weweg 40, ontheffing behoeft van het beL paalde in art. 8 der Bouwverordeningkad,| bekend gemeente Goest, in sectie H.5011 adviseert de noodige ontheffing onder voc waarden te verleunen. 3-IO-I93]. Best. Vr ijw.Brand-t 29-9-1931 weer van Soest Bestuur Vrijwilli, Brandweer Soest Bataafsche Import- Mij den Haag, Ame rican Petroleum C3 Tehuis voor door Armoede verzwakte kinderen "Jeruel" te Leiden C ,'f 0 lf sen Kerkpad II. Z. 2 e 29-9"(31 30-9-131 25-9-1931 30-9-' 31 iBeslott ■te verli Ivan f 1' lconi'orm |zicht Aangeti Lennisg» Idoch voi van def Igen leen biedt ter behandeling aan eehige verzoet® De ver om bouwvergunning, vergezeld van de noodiHiomatig teekeningen en adviezen. JgeboeKt 1/4221/ rapporteert (naar aanleiding van het I Besloti schrijven van B. en w. dd. 23 Sept.'31> Bspecifii O/83) betreffende de reparatie aan de no-|f 193» torwals. Naar zijn meening is de groote reparatie! noodig geweest wegens het veelvuldig ge bruik van de wals en betreft alzoo gewoq onderhoud'' deelen mede. dat de Ver. zeer gaarne defl Bet al* heer Drost als brandmeester-ondercoinman-«Drost oi dant zou behouden en adviseeren in verbat®;^ -pebri hiermede het aan Drost voornoemd verleenflhaafd. ontslag als brandmeester in te trekken. zendt ter voorziening in de vacature vaiifc Met al* M.Hornsveld als brandmeester de navolgendjifieland niet-alphabetische voordracht 1. G.H.Nieland. 2. 1.J.Gerritse. Bovendien adviseert het bestuur de vaca-| ture-Stalenhoef vooloopig onvervuld te laf deelen mede dat de officieele particulie pompprijs voor benzine op 12 Augustus 191 8 cent oer Liter bedroeg.De door de ÏÏ.V. "O.B.I.My." in rekening gebrachte prijs i| alzoo juist. verzoekt toestemming tot het houden van ®(j0rij>orm een collecte van 25 tol 3® Januari 1932*®>olitie De Inspecteur van Politie adviseert af"ii»er coll zend iBeslote. te voldo verzoekt toestemming tot het houden van] een collecte door middel van een lijst tel einde op die wijze eenige tegemoetkoming erlangen in door brand geleden schade. De Inspecteur van Politie adviseert af";| z end Aonform Politie schikt. 3 G Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 553