ê/n sA VAg. /kiiHL HA BESLISSING. onende Nieu an het be?? Besloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen onder voorwaarde van stortinjg dening,kad,Bvan f 196.- in het wegenfonds en voorts ie H. JOH Hconform het advies van Bouw en Woningtoe zicht. vangeteekend zij ,dat het College heeft Kennisgenomen van de gewijzigde woningwet [doch voorloopig zich houdt aan de bepalir gen van het wegenfonds in afwachting van een definitieve regeling. onder vod ige verzoetj an de noodl De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernavens gevoegd qn jgeboekt onder de nos. 1/418,1/420,1/421, Jl/422,1/423. B owwaanvrag 0 no l/A 14 wordt jtwngah.oud.on van het ■Besloten wordt aan het. gasbedrijf alsnog lept.'31, (specificatie te vragen van de loonoost ad aan de no-Bf 193- voorkomende 05 de rekening. 3 reparatia vuldig ge- Lzoo "genoq gaarne der| lercomman- 1 in verbad ad verleend! trekken. Het algemeene stemmen wordt de heer P.J. brost onder intrekking van het beslpit v 27 februari 1930 als brandmeester gehand- ha:d icature vaiiB üet algemeene stemmen wordt de heer G.K. i navolgenoBjfxeiand benoemd tot brandmeester. ir de vaca-l ■vuld te laf particulit»Besxoten wordt de ingezonden declaraties igustus l^Bte voldoen. >r de II.V. ite prijs i| n ouden van ari 1932. seert afwil [Conform het advies van den Inspecteur van politie wordt het verzoek hot het houden Nr collecte geweigerd. ouaen^yan—JSnforni het advies van den Inspecteur van wordt oto het verzoek afwijzend be- t «schikt. schade. F seert af'1! I aJl ii <?o. Ar b b Jf V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. L C\JLcA^ejeJUi-w. V- if IMC\ X. AANMERKINGEN. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 554