1 I ihR. u "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. !14 |HT». I tJTl. ium. iut. t l r r Ver. E.H.B.O. te Soest Tecïin .Ambt. van het G'i sbedrijf F.v.Holten.Beuken laan 24c A.B.van Krieken, Eigendomweg ^'6, enning.T.3.Cver Soest JGvdMad eSar an gan-res.Madioen- Java Directeur gem.keu ringsdienst voor vee en vleesch Techn.ambt.bij 0.T7 Gascommissie 7-10-'31 1-10-'31 5-io-'3i 2-10-'31 verzoekt aanwijzing voor deelname aan de van "Eerste Hulp". - 3-10-»31 6-10-'31 .4-9-'31 ingek.15- 9-'3l) KORTE INHOUD. van agenten van Polit/J cursus in het verleenel Op voo Jsloten [ie gewo [vervolg jde dien [verbond lte geno: De aan [den Ins Beslot lte zend stelt voor eenige wijzigingen te willen doen aanbrengen in de salarissen van: P.Kuiper - meterooneiner-geldophaler J.J.Gerritse - klerk-typist en V.A.Mud - kantoorbediende, allen werkzaam bij het gasbedrijf. dringt er nogmaals op aan de noodige znaat-H 3esloti regelen te nemen, opdat worde voorkonen, daHaf te w ierden gebruik maken van het aan hem ver- ■Arnbtena: huurde perceel grond, gelegen aan de Beukenjte info: laan deelt mede per Giro te hebben overgemaakt! een bedrag van f 196.- wegens terugstorting| bjjdrage i .z.T.3.G.bestrijding,t/b van ie patiente MejVervat-Middelhofalsmede een bedrag ad f 99.7*5 wegens van de Prov.Utr. Vereeniging ontvangen bijdrage t/b der )a- tiente H.Hoekstra. verzoekt hem alsnog vergunning te willen verleenen tot aansluiting van zijn perceel, gelegen aan de Xoningin.nelaan op het gemeerfl teriool, voor afvoer der zinkput. rperceel Hf3696) verzoekt verhooging van zijn jaarwedde. zendt ter goedkeuring het bestek en teeke-| ning voor de bestrating van de Gallenkazp Reisweg en verzoekt den datum van aanbeste ding vast te stellen. zendt rapport inzake onderzoek der ontwerp begrooting 1932. Aan ad] ■ge niet 1 3 3 ct> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 555