/yco. hxj BESLISSING. van Polit'i et verleenel e willen van: Ler Op voorstel van den Voorzitter wordt he lsloten twee agenten te laten deelnemen a$n le gewone cursus en twee agenten aan de (vervolg cursus wanneer voor deze laatsteih |de dienst hei; toelaat. De kosten daaraan (verbonden worden voor rekening der gemeen- |te genomen. De aanwijzing van de agenten wordt aan |den Inspecteur van Politie overgelaten. Besloten wordt het voorstel ter advies |te zenden aan de salariscornmissie >dige naat-H Besloten wordt het rapport van den landiheter >rkomen, daBaf te wachten en inmiddels bij den Techi(i hem ver- ■Ambtenaar O.Wnaar den stand van zaken 1 de BeukeaHte informeeren. rergemaazt ^ugstorting 'b van de .smede een 'rov.Utr. 'b der oa- e wilien n perceel het gemeen| ^•oerceel .rwedde en teeke-| 11 enkaap aanbeste-| er ont,Merpl Besloten wordt met de terug te storten |oedragen ad f 196.- en f 99»75 genoegen Ite nemen. Aan adressant te berichten,dat het Collo ibTe niet kan ingaan op de voorwaarde tot Jaansluiting van het perceel op het gemeeit- |teriool,met veraoek deze voorwaarde te wil- llen prijsgeven. Het advies van de salaris-commissie zal l'iorden ingewonnen. Besloten wordt het bestek goed te keuren hanneer daarin alsnog een bepaling wordt opgenomen dat ie aannemer zich bij de locfn- Foepaling zal hebben te houden aan de voot Uchriften van het landelijk collectief pontract. He vergadering kan zich met het rapport pereenigen en besluit de ontwerp-begroo- jting te wijzigend/in overeenstemming te r'rengen met de opmerkingen en wenschen Pan de commissie wanneer de voorschriften |<heh daartegen niet verzetten. 1 ty/i fxJ~~ y Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk CsJ( - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Cl HU AANMERKINGEN. juA O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 556