s e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. in artl unJ J.Lensen, Van.'# ee destraat ]>ba. 21 Jan31 ly. Directeur Gtaats- boschbeheer lu>. Directeur 0."r. Ui vraagt ontheffing van het bepaalde 170 der Algemeens Politieverordening om zijn sigarenwinkel na 8 uur 's avonds te mogen ophouden. .ie inspecteur van politie adviseert aan verzoeker toestemming te verleenen om zijn) winkel voor het publiek geopend te mogen hebben tot een uur na de in art.170 der Verordening genoemde sluitingstijden. zendt advies inzake beplanting van wegen, hetwelk ingewonnen is overeenkomstig het i Ged. Staten bij schrijven dd. 20 December ]1930 no.3323 gedaan verzoek. 28 Jan. '31 zendt advies inzake gunning van het ma^er, ieener bestrating met wederzijdsche trottoir ;enz. een en ander met bijkomende werken vas jhet gedeelte van de Goesterbergschestraat jvanaf den Rijksstraatweg naar Amersfoort tot het kruispunt van Soesterbergschestraa:| -Eikenlaan. 28 Jan.'31 Pestuur Buurtver. 26 Jan.*31 "Soest Zuid". dringt aan op het plaatsen van enkele uri| noirs aan den publieken weg. UI. Dir,van Openbare 28 Jan.'31 IJV deelt mede, dat ten behoeve van het aller noodigste snoeiwerk der boomen een crediet benoodigd is van f 446.-. Gezondheidscommis- sie Baarn I14 jBrven J.Lodder 23 Jan.' 31 zendt verslag van de bevindingen en hande-i jlingen der commissie over het jaar 1930» 23 Jan.'31j zenden een adres, waarbij zij verzoeken ioverschrijving van de vergunning ingevolge J de Drankwet, t.n. van K. Couturierte Soes-I [terberg. j|f. jD.Kuipers,Utrecht 11 Gept. 3$ verzoekt vergunning ingevolge de Kinderwet ;voor uitbreiding en wijziging van zijn be staande wasch- en str ij kinrichtinggeleget a.d. Verl.Gchoolwegte Soesterberg, kad. bekend gem.Goest, in sectie E.I729 door aa: bouw van een ontvang- en sorteerruimte en het verplaatsen van den bestaanden mangel met electromotor van 1)2 P.K. in het nieuw I aan te bouwen gedeelte. «J 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 55