w 7- 3- \Jo e J? "o I lo Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. bij Bout- en '"'oning- toezicht Voorzitter BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Voorzi tter Cl. A.Cl van Nes Apeldoorn biedt ter behandeling aan eenige verzoeBPe ken om bouwvergunning vergezeld van de II "0;;13JulS noodige teekeningen en adviezen. I en geboe ■2/173. geweigei gaat over tot het houden der openbare aanbesteding voor het leveren en leggen van Kurklinoleum vloerbedeKking in het gymnastieklokaal van de o.l.school in <ie| Kerkebuurt In de bus worden aangetroffen 9 geldige! biljetten waarop ingeschreven is door: 1 .'tfillemsen ,Burg".GrothestrSoest f 600.- 2.Luschen,3akkersweg 3v.d .'Tal ,3eetzlaan I06 4.Gebrs.Staa&, Heuvelweg 8 5."/ed.van Ee ,Van 'Yeedestr.7a .Fugers, Eemstraat 10 .Smits, Rademakerstr.24,G,be£'g v.d.HeydenSoesterberg 9.C .'".VeenendeelV.Veedestr40g 565. -I 620,| 495- 48l,oJ 5350I 5o3,i 580.-I 445.-I Gaat over tot het houden der ooenbare aanbesteding voor het maken van een kliri kerbestrating met bijkomende werken in d| Gallenkamppelsweg. Ingeleverd zijn 12 geldige biljetten op als volgt is ingeschreven. ,.L.Berg,?otgieterstr.34 Utrecht 2.J.v.Gent,Hoogeweg 111,A'foort 3.Jager Hettema,stadhoudersl. Utrecht 4.L.Niemeij erNatturn 5. J.RuizendaalUemnes o.33.Huberts Graaf schew.Nijmegen 7.H.Bunschoten.ilillegenaberg ,R(&au" 29°7' 8.B.Snijders ,Randerbroekerw.A' föort"2333'l 9.J.de Raay, 'Yoonkeet, Leiderdorp 1639-1 0.J. Priem, Driebergeh 1864. 1. 0. Hop, Hellendoorn 2l50, 2. C .A.Baars ,SchoolstrVleuten 255'G 2362.I 2097. 3799. 1872. 2397. 2093- "De ontwerper van het uitbreidingsplan komt in de vergadering ter bespreking va| enkele punten verband houdende met het ontwen uitbreidingsplan. Hij wenscht van B.en "'.te vernemen of hl College zich zöüde kunnen vereenigen ffletl eenige beginselen waarmede hij bij het o| werpen van het olan rekening zou kunnen houden, nese beginselen heeft hij gernnks| halve op schrift gesteld en als bijlagÉ dezer notulen ter hand gesteld. t-l (J E 3 C li-iTO- I lA Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 561