-V *A- ge verzoe vin de '"oenbare sn legden in het 10o 1 in de 9 geldige s door: f 6oo.. 565.- 620/ 495.- 481,0 535»5 5o3,5 530.- 445.- roenbare t een kliri srken in d .jetten "h f 23 Ó2. rt 2097. 3799. 1872. 2397» :n 2093. .aa" 2967. iort"2338. •p I639. 1364. 215°' 2550* ïgsplan ireking val met liet lemen of -I migen metI bij het oi iu kunnen lij geraakf| i bijlage BESLISSING. 3e vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. 1/426, 1/427» 2/178, 2/179- Bouwaanvrage no.1/414 word geweigerd. Omtrent de gunning wordt nog sing genomen. jen beslis Te gunning wordt aangehouden. 3e beginselen zooals die zijn geformulet 'orden besproken en kunnen door de verga dering voorloopig worden aanvaard, uit den aard der zaaK moet een en ander geheim gehouden worden. 14 t ^y\l 7, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 562