BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. 3e Afdeeling. 'ech®.Ambt.0.7. !3urgerl.Armoest te Hoest Idem. Vereeniging van emeente-accoun- ;arits te der. Haag Afd.Vinanciën gemeen teseeretari C.van Holten P.Dij kman 10-10-1931 13-10-1931 oss.73-20- 1. 7-10-1931 7-10^1931 15-10-1931 13-10-1931 14-10-1931 ■biedt ter opmaking aan het le suppl.kohie der Gtrwatbelasting over het jaar 1931. le Gemeenteontvanger zou den termijn van invo dering van de aanslagen,in één maal, op 1 Dec.1931 vastgesteld 'villen zien. Betreftaansla&en waarvan in de kadastrale registeroonjuiste tenaamstelling voorkomt. deelt mede, dat op de werf a/d Lange Brin weg voor den verkoop gereed liggen 9 nerce len taickenoossen tezamen ongeveer ^000 oos sen en 22 peroeelen diverse houtsoorten be staande uit eiken, iepen, sparren en beuken hout. Verzocht wordt deze verkooping te od spoedigen. deelt mede, dat tegen 1 Jan.a.s. weder moet worden voorzien in de functie van se cretaris-penningmeester van zijn bestuur e| brengt ter kennis het op pfcijs te zullen stellen indien B.en '7. den tijdelijken functionaris daartoe zouden willen voordra! gen. brengt onder de aandacht dat de leden A.0.Dammers ,V.Posthumus en LI.Sukkel tegen 1 Januari a.s. voor periodieke aftreding in aanmerking komen en bevelen hen voor het benoeming aan, onder mededeeling dat zij deze zullen aanvaarden. zendt uitnoodiging tot het bijwonen van den Vijfden Accountantsdag der Vereeniging! te houden op 24 October 193^ (Zaterdag) te Utrecht. verzoekt te mogen vernemen of de kosten van het onderhouden van een vlaggestok van het verkeershuis ten laste der gemeente kui nen worden genomen, en zoo ja, uit welken post de desbetreffende kosten moeten wordeïj bestreden verzoekt nogmaals in den voor hem onaange namen toestand inzake den aan hem verhuur den grond aan de Beukenlaan verandering te brengen. doet afstand van het hen bij besluit van 29 April 1927 verleende verlof voor den vei koop van alcoholhoudende drank anderen dan sterken drank in de benedenvoorlocaliteil van het perceel Kerkpad N.Z. 6. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 563