°/jj 73' ASusj. BESLISSING LpP 1 kohie 1931. De l van invo: •alop 1 :adastrale voorkomt, .ange Brin 9 oercel 1 5ÓOO OOG oorten ba en beuken ing te be weder e van se> bestuur 1 zullen ij ken n voordra Het kohier zal den Raad sorden aangeboden. ter vaststelling Besloten wordt den Raad voor te stellen ot verkoop over te gaan en inmiddels het dvies der commissie voor 0.'f. in te winnèn e benoemen tot secretaris-penningmeester an het Burgerlijk Armbestuur en hierover iet advies in te winnen van de Commissie ■oor irmenzorg leden el tegen treding n voor he dat zij nen van reeniging erdag) te kosten es tok van rneente su t welken ten wordeij m onaange verhuur- dering te Luit van ar den vei leren dan oaliteit Besloten wordt den Raad het ;oen de heer Bossert ingaande voorstel te 1 Januari a Paloten wordt de aftredende leden bij en Raad voor benoeming voor te dragen. Hierover het advies ommissie armenzorg. in te winnen van de Be Hoofd-commies, man 01 en leente in wordt chef van de afdeeling afgevaardigde der ge deze aangewezen De kosten te brengen ten laste der Veri Soest-Vooruit. Besloten wordt aan den Landmeter te ver- oeken de uitslag van de opgedragen metin ij het College te willen indienen. Het bij besluit van B.en "7. dd. 29 April 927 vee leende verlof aan P.Dijkman wordt ^getrokken yA' 'Lij /K y 2 y 3 A za| Af Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. U (l vb AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 564