"ï°- "F J ld uiy S a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. s. en Jvan A'foor Minister van Staat y-10- voorzv.d.Raad var|i MinisterHaag 8-10-'31 31 Wil. Inspecteur v.poli I tie te Soest dl. Ciroeneveld Go. Kerkstr158 A'darn Afd.Financiën i7h. Voorzitter Burgerl.Armbest te Soest KORTE INHOUD. deeien mede, dat Het in hun bedoeling lj.g| bij wijze van werkverschaffing verschillen! de rijwielpaden aan te leggen en dat een gedeelte van een dier paden is geprojec teerd over aan deze gemeente toebehoorendc-J grond In verband hiermede wordt de hoodige toe-1 ste.maing tot dezen aanleg gevraagd. dringt er op aan om noch rechtstreeks,noc! zijdelings medewerking te verleenen bij he tot stapd komen van overeenkomsten met bui tenlandsche ondernemingenwaarbij de voor! waarde wordt gesteld, dat de betalingen zu len geschieden niet in Hederlandsohe g 11- waarien, doch in vreemde valuta, bij voor keur in dollars. Hij verzoekt tevens in eei voorkomend geval hem hiermede aanstonds in 9-10-'31 8-10-1931 8-10-1931 7-10-1931 Ikennis te stellen. adviseert Wouter van 't KloosterDuinweg alhier, aan te schrijven zijn hond van een muilkorf té voorzien of vast te leggen, aa gezien deze gevaar oolevert voor in het land loopend vee, en niet uitvliegend pluii g edi erte verzoeken of de gemeente kan besluiten to aankoop der schutkap, "'elke is achtergela ten bij het plaatsen der nieuwe sirene, aa gezien de oude schutkap niet op de nieuwe sirene oast. De kosten hiervan bedragen ne to f 17*,60. adviseert de rente, te berekenen voor r,onii bouw-vereen.igingen en-stichtingen voor in rekening-courant opgenomen gelden gedurendi het 3e kwartaal 1931 vast te stellen üp: 2Ï2$ over hej; tijdvak van 1 Juli t/m 29 r,e'? I93I en 41? vanaf 3^ September 1931* stelt voor aan den Techn.Ambt.0.W. op te dragen in samenwerking met den Techn.Arabt Bouw- en "'onihgtoezicht een eenvoudig plan te ontwerpen van een klein badhuis te noes t erberg. doet weder toekomen de begrooting voor 19. nadat daarin met de verlangens van Burge meester en Wethouders is rekening gehouden Vordi f CJ 3 C O) Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 565