/Tni. m 3- BESLISSING. [Besloten wordt de toestemming tot aanleg Un het rijwielpad te verleenen over gron toebehoorende aan de gemeente te verleene wanneer de heer van Nes zich met het plan vereenigt 1 notificatie. Besloten wordt de aanschrijving te doen conform advies. Besloten wordt tot ap.nkoop der schutkap. Be rente wordt vóór het. 3de kwartaal fvastgesteld conform het advies. 'ordt "besloten. begrooting wordt als--ontwerp thans ingenomen. ^A 11 Ji Kip ^A iA ■uAu.'j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 566