IV n 7$- u tiïl m s s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. LuÏÏq Itfi L Techn. Ambt.0 C.D.Artz, Konin ginnel 60 ïechn.ambt.Bouw en Woningtoezicht ïechn* ambt.Gasbe drijf Wereeniging tot be houd van Natuurmo numenten in ïïederl te Amsterdam Techn.Ambt. 0.7/ Techn .Ambtenaar ua sbedrij f 8-10-1931 25-9-1931 - 9-10*31 9-10-1931 het 3eï 7-10-1931 verzoekt goedkeuring op de ontwero-voor- waarden voor het leveren en leggen van een kurklènoleumvloerbedekking in het gymnas tieklokaal der 0.1. school in de Kerkebuurt.il verzoekt tot het mogen plaatsen van een uil neembaar houten atelier,tot op de erfafschel ding van het perceel van G.H.Schimmel a.d. Koninginnelaan. De techn.ambtenaarbelast met de leiding v| Bouw- en Woningtoezicht adviseert aan Art.: voornoemd ontheffing te verleenen van het 0» paalde in art. 14 der Bouwverordening,onder|| voorwaarde dat het atelier tenminste 1 li. uit de zijscheiding moet worden geplaatst. brengt advies uit omtrent de verontreini- M^eslotei ging van een ged. van den Postdwarsweg ,be- fteel aan hoorende bij het perceel van E.BlauwendraadBan te b: Banningstr. 52 te ^.oesterberg, Hiabt. wo: 8-10-1931 10-10-'31 üeslotei lonform 1 In voort lier zal Luiks n; hand met blij ken. stelt voor ter besparing van arbeid de muntgasmeters om de twee maanden te doen opnemen, in plaats van elke maand, tenge volge waarvan wijziging der verordening, rei elende de voorwaarden van levering van gas|| noodzakelijk is. verzoekt te overwegen de afwatering van hel Soesterveen zoodanig te doen plaats vinden, dat het behoud van de bezittingen der ver- eeniging verzekerd blijft, welke bezittin gen indertijd zijn aangekocht ter wille vanJJ lun merkwaardigen plantengroei, derhalve uit zuiver wetenschappelijke overwegingen. pan den zendt ter goedkeuring bestek en teekening voor den aanleg van een verbindingsweg tus-| ichen de Koninginnelaan en Ha\rtweg, en vei zoekt vaststelling van den datum der aanbe-j steding. zendt overzicht Gasbedrijf September 1931» over de maand Van (U D C _03 O H Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 567