^•10' BESLISSING rp-voor- 11 van een gymnas- srkebu rt, van een erf af schel ronel a.d. leiding v aan Artz van het b lingonder zte 1 L. splaatst. jntreini- :swegde- tuwendraad 3id de te doen tenge- .eningre ig van gas ng van he ;s vinden, der ver- ezittin- wille van rhalve egingen eekening sweg tus- gen ver er aanbe- e maand Het Bestek wordt alshog goedgekeurd. Besloten wordt de vergunning te verleene sonform het advies van den t echn.amhtenaa jn voorts onder de voorwaarde dat het ate Lier zal moeten worden verplaatst wanneer zalks naar het oordeel van B.en 'V, in ve jand met nieuwe bouwplannen mocht noodig blij ken r- Besloten wordt den gigenaar van het per- :eel aan te schrijven de verbeteringen ,an te brengen zoo<als door den techn. ,abt. wordt voorgesteld. Besloten wordt in te gaan op het verzoek ran den Techn .Ambtenaar en aan den Raad ien wijziging der desbetreffende verorde ■ling voor te stellen. Besloten wordt te berichten, dat de ilan nen door verbreeding en uitdiepen van de )ude Yeensloot en het Oude Grachtje uit len aard der zaak beoogd een betere aföföet ling van het water in den polder, doch dajt laar het oordeel van het College de toe- tand zich niet zoodanig zalnwijzigen dat 'oor mindere plantengroei gevreesd behoefjt te worden althans niet in de bezittingen er Vereeniging. In verband met den wensen van den Raad fe aanleg van dezen weg voorloopig niet -an te besteden, wordt besloten het be- Bteic niet goed te keuren, doch aan den lechn.Ambt. 0.'7. op te dragen een kosten berekening op te maken van aanleg van den Kg overeenkomstig de éischen door G.1!. jchimmel gesteld en reeds met hem over- Kngekomen. Van het overzicht wordt kennis genomen. IaAJ. v* 1/ oJ, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 2-0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 568