T S S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. JuSV Cnsgect.v/h l.o. te Amersfoort gedeputeerde State n 6-10-*31 2e afd.no. 162 6 I l/SV- I 1.Stam,te Soest est uur 'Va ter schap 3o esterveen Ged.Staten LÏt Gemeentesecretaris 12-10-1931 geen "bezwaar tegen de "benoeming van® '0t tijc nejJ.H.Wiersum tot tijdelijk onderwijzereBfihool i/ dan de o.l. school i/d -"^rkebuurtzul^r, van ens vervanging van mevr. J.de Ruiter-iCr?^® u.wiers kamp KORTE INHOUD. heef t verzoeken mededeeling of met betrekkin t«4an de C een Algeheel rioleeringsplan voor deze genMet dolle te reeds nadere mededeeling kunnen worden Ve tijdsc gedaan. Be groots ken riole :il uitgs keg ens ve Herweg dc JTiter de [al hieri laat tot ketel noc ban de wc te Hinde: pan word* roort eer 22-9-1931 verzoeict vergunning tot het mogen oprichte| an een benzinebewaarplaatsbestaande uit ondergrondsch reservoirjvan 1^000 L. inhoud oen aftappomp op/in perceel Burg.Grothestr^ kadastraal bekend g emeente Soest, in sectie il.no.3878. De techn.Ambt.belast met de lei-| ding van Bou'-1- en Toningt. adviseert de ge raagde vergunning niet te verleenen. zendt ontwero bestek en voorwaarden ver nieuwen Oude Veensloot en Oude Grachtje. 12-10-1931 zenden om bericht en raad een adres van C.Ossebaar alhier, inhoudende bezwaren teg^ ie oprichtingen van een bijzondere begraaf plaats aan den Kostverlorenweg Je vergi het hierr [evens wc [et te wj heid voor 3e aogel: fcOOO L. 1 ilaan is IHet bes' 13'eslote: bieding i bet terr< icht kan |de bebou1 keling vi eigend i grond za ït te eloosst deelt mede, dat de heer Bakker ,Heuvelv:eg bij hem heeft ingediend een verklaring van ürondafstand aan den Noorderweg metde mede' ieeling dat de overige eigenaren wel tot medewerking bereid zijn wanneer van gemeen tewege wordt onderhandeld. Beslote: ien van ie ander trachten w 3 C 03 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 569