\A '7 °3 ^Ar Jf V*- BESLISSING. Ie in artM j)e ontheffing wordt verleend onder de Lng oq 'Ivoorvaarde door den Inspecteur van Poli- ends te jtie gesteld. srt aan i om zijn 3 mogen 70 der ien. 111 wegen,Aan den Oir.0/1. zal worden opgedragen tig het drjjeene nieuwe kostenberekening in te zenden December Tvan de uitvoering der beplanting conform iet advies van het staatsboschbeheer iet maKeiBJ Met het advies van den Dir. O.'7. wordt 3 trottoifljigenoegen genomen voor zooveel betreft de verken VMjbeoordeelihg van den laagsten inschrijver aestraatW Aangezien echter de aannemer J.J.van rsfoort .{schadewijk bij de aanbesteding gebruik 3chestraa{ Jheeft gemaakt van te laag gezegeld papier 1. f 0,30, wordt besloten de inscrrij- ring ongeldig te verklaren, en het werk rr te dragen aan den daarop volgende in jschrijver D.Snijders te Amersfoort voor Le som groot f 1354.-» ikele uri Besloten wordt de adresseerende vereeni- ing mede te deelen dat het college voor iet plaatsen van urinoirs in de gemeente over geen crediet beschikt en ook niet voornemens is voor gemeld doel bij den raad gelden aan te vragen. iet aller: n crediet; en hande' r 1930. rzoeker. Ui nd erwt zijn be- 3, gel egel rg, kad. 9 door aai I rimte en 1 1 mangel I et nieuw j Het benoodigde crediet ad. f 446.- wordt den Dir. O.'"', toegestaan uit den post on derhoud plantsoenen» Het verslag zal aan den Raad ter kennis neming worden voorgelegd. Besloten wordt het adres den Minister var ingevolge J|A.rbeidfHandel en Uijverheid toe te zenden te Soes-- met gunstig advies, indien naar het oor deel van den Minister tegen deze over schrijving geen wettelijke bezwaren besta De vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. ah. V Jt' kfdh sA' uri- V' «A<LuIa+^. k.fc.z. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 56