'n 11 ,.v BESLISSING. 3eming van■ï0t tijdelijk onderwijzeres aan de o.l. ierwij2ereMcj100l i/d -Xerkebuurt wordt voor het tijd zulks ;'e-Haic van 5 t/m 11 üetober 1931 benoemd mej iiter-j,raaM,H."'iersum te Soest. trekking- leze tjerjl 2n worden \an d e Ged.Staten mede te deelen,dat nu lioor let College verwacht wordt dat de Raad in de le tijdsomstandigheden niet zal overgaan tot Ie grootsche plannen voor het ontwerpen van ten rioleeringsplan het Sollege een anders weg lil uitgaan tot oplossing van de moeilijkheid lregens vervuiling van de sloot langs den hoor- lerweg door loozing van faecaliën in het werk- Ti ter der '"asscherij Kui jer.heze oplossing tal hierin kunnen bestaan dat de gemeente over laat tot aanleg van een eenvoudige pomp met ketel noodig voor het leeghaleb van putten en d£ tan ie wasscherij Kuyer nadere voorwaarden aan te Hinderwetvergunning worden opgelegd.Reeds kan worden medegedeeld dat de gemeente Amers foort een 10. .o met ketel wil overdoen aan Soest. n opricht® ,ande uit L. inhoud Gro thestra! in sectie et de lei- er t de ge nen den ver- racht j e. .res van ;waren teg4 ■e begraaf- jDe vergunning wordt verleend overeenkoms iet hiernevens als bijlage gevoegde beslu Tevens wordt besloten de verordening Hind pet te wijzigen door de ontheffingsmogeli, leid voor de toekomst te schrappen, waardo fe mogelijkheid om grootere hoeveelheden ÉOOO L. benzine in de bebouwde kom oi te liaan is vervallen. let bestek wordt goedgekeurd. [Besloten wordt aan de Ged.Staten ónder aan bieding der gevraagde gegevens te berichten dat bet terrein der' nieuwe begraafplaats niet ge acht kan "'orden te liggen binnen 5° raeter van le bebouwde kom en in verband met de ontwik keling van Soest voor de toekomst zeer ge ëigend is voor een begraafplaats, üp dien Lrond zal in overweging gegeven worden rustte s- jsant te berichten dat zijn verzoek om scha deloosstelling niet voor inwilliging vatbaar is, euvelweg I Besloten wordt de stukken te geven in hai arin£;, var; Bi en van den techn. Ambtenaar O.'7. met opdrichi .etde mede-Bde andere eigenaren te bezoeken en te wel tot Brachten tot grondafstand te bewegen, an gemeen t/V' UK% i /V- i*1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ig t** fcr- k- or dan Ha 1C 0--^Cl_Mkvw^ - 0 \y\j' S f r.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 570