s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. t IWJC, Voorzitter Vethouder Finan ciën linister van Financ rën deelt de vergadering mede, dat de ontwei] begrooting 1932 zooals die in eerste inst tie is opgemaakt niet sluit en naar bezuij nigingen moet worden uitgezien. De begrool ting wordt opnieuw behandeld. KORTE INHOUD. maakt bezwaar tegen het besluit vqn het I "3er College genomen in de vergadering van 16 lezer, in welke vergadering hij niet tegej woordig was, waarbij aan het Bestuur Ier van der tuchtschool akhiernin of meer dl medewerking zou worden toegestaan voor del stichting van een nieuwe school aan den Kolonieweg. Spreker zal zijn stem aan de credietverleening geven wanneer het Bestui bereid is tot bezuiniging door het bouwen! van het gymnastieklokaal en het lokaal vo| Sloydonderwijs voorloopig uit te stellen en voor het geven dier vakken gebruik te aken van twee Lokalen aan de school voorl openb.onderwijs in de Xerkebuurt. bericht dat het RijK het gemeenteperceelH Beslote Steenhofstraat 6 wenscht te huren voor ■Yoorui4' 100.- per maand en op de door het ColleBof zij 1: ge gestelde voorwaarden. jovembe: (-4 3 c O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 573