'1 BESLISSING. de ontwerB Tijdens de behandeling van de ontwerp- erste instBbegrooting wordt besloten de hoofden van naar bezuiBdiensten te verzoeken mes het personeel De begrooBover een te komen, dat in 1932 geen aans soraak zalmworden gemaakt op betaling van overuren. Het College is alsdan bereid geen igalaris of loonkorting toe te passen en den raad voor te stellen de tegenwoordig! salarissen niet te verminderen. t van het I Besloten wordt in den geest als door der ng van 16 IJethouder van Financiën bedoeld, aan het niet tegeBschooToestuur een schrijven te richten, stuur der of meer d| in voor de aan den em aan de het Bestuj iet bouwen •lokaal vo; e stellen ebruik te rhool voor t. iteperceelB Besloten wordt de vereeniging Soest- jn voor «Vooruit te verzoeken te willen mededeeler het ColleBof zij bereid is het verkeershuis per 1 Jovember a.s. te ontruimen. 4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ii i^> llrv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 574