'3 :yl. 31. .igr. r- S S J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IQ l- Uommissie voor "Werkverschaffing enz verschaffing Te chnAmbt07 Raadslid F.H. Susch Commissie bijstand Grondbedrijf Idem I d ern endt een ontwerp reglement voor de -:er>J en stenverleening 1931/1)32. 20-10-1931 zendt opgave van .werken, welke in werkvej schaffing gedurende de periode 1931/32 kunnen worden verricht. zendt aan den Voorzitter van den Raad heBTot het verzoek te mogen interpelleeren over: Braad gui Het verleenen of niet verleenen van BoifB hurgi vergunningen. ring be 26-10-1932i stelt voor het aan de Rubenslaan hoek Gpoorstraat gelegen perceel slechts in zij ;eheel te verkoopen tegen een prijs van ff oer 1T2Van het terrein zal evenwel een trook dieneh te worden afgehouden ter jrej breeding van de Rubenslaan tot 14 meter el ot het verkrijgen van een goede afrondir.1 20-10-1931 stelt voor het aan den "orte Hartweg geil ;en perceel sectie H.ilo.4414 aan den heerj dienhuijs te v^ruoopen vuor f 1,^0 per lil Voor verbreeding van den li.Hartweg zal eel strook van ongeveer 1,50 meter breedte o;:| verkocht moeten blijven. 26-10-1931 stelt voor het aan den L.Brinkweg gelei;6! gedeelte, groot 1200 M2 van het perceeil sectie A.no.129/ ingaande 1 ilovember 1931 voor uiterlijk 3 jaar tegen een huurprijs) van f 25»- per jaar te verhuren. De ver huur zal daarbij moeten geschieden van kwartaal tot kwartaal en zal geacht wordel| telkens stilzwijgend met een kwartaal te zijn verlengd, indien zij niet drie maand tevoren door partijen wordt opgezegd. 3 C O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 577