or de -r 4 1931/1932. BESLISSING he vergadering kan zich "behoudens eenige lijziging en toevoeging met het ontwerp Ureenigen en "besluit den Raad tot vastst jing van het rgglement te adviseeren. [ijzigingen Irt. 2 sub 3 laatste regel achter het woor nda, toe te voegen "of Donderdag", [rt. 15 tweede alinea te lezen: De regelihg u gelden voor hen die "hij de erkverschaf- Jing zijn te werk gesteld of met inachtne hing van het bepaalde bij artikel 2 voor plaatsing bij de werkverschaffing in aanmerking po..,en Irt. ló alinea 4 tusschen de woorden"bedi('a- gen"'en"geheel" invoegen "van kasuitkeering en bijslag te samen". m werxveB 3esloten wordt aan den Raad voor te stel- 1931/32 Bien de werken genoemd in het rapport met uitzondering van het aanleggen van rij wielpaden langs de Abninginnelaan uit te voeren n Raad heBTot het houden der interpellatie zal den over: Braad gunstig advies worden uitgebracht. n van Bou'Ble Burgemeester zal zich met de foruulee^ ring belasten. an hoek chts in zij rijs van enwel een ien ter ?rej 14 meter el e afrondin| artweg geil n den iieerl ,30 per 11 weg zal - I breedte or.i veg gelegel et oerceei] vember 1931 huurprijsj De ver ten van acht wordej ar taal te^ irie maandJ ezegd Conform het advies der Commissie wordt ."oesloten den Raad het voorstel tot verkoop t. doen wanneer de aanvrager een voorloo- jige koopovereenkomst zal hebben geteekerhd. Conform het advies wordt besloten den Raad het voorstel te doen. mnform het advies wordt het besluit ge- poucn den Raad het voorstel te doen. V- E f •1/ E inA Af Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERK'NGEN. J r <3«- J G* 2 1 M II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 578