"3/- TG:; Ij ft e s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Raadslid V.V.H. Busch Commissie Openbare VerKen ïl-10-'31 Het Bestuur van •Ue Goede :ri jd' ■jifd.Soest v/d Inte nationale Ordö der Goede TëmpëLieren Th.de Goede Soesterberg 1 Xvt). dommis si e Openbare /erken U I KORTE INHOUD. verzoekt den Raad eenige vragen te mogen stellen met betrekking tot de belastingo> orengsten kan zich vereenigen met den aankoop van dei emeente Amersfoort van een pomp en ketels iet toebehooren voor de lediging van beer- jutten e.a. je commissie acht het echter ge wenscht dat eerst nog door den heer Groote- wal een onderzoek wordt ongesteld naar den hij de pomp en ketel behoorenden motor. verzoekt in aanmerking te mogen komen voo een gemeentelijk subsidie ten behoeve van haar strijd tegen den alcohol. 7-10-1931 21-10-1931 Af d. .Financiën lick Techn.Ambt. O.". 15-10-»31 vraagt ontheffing van art. 15 der Bouw ver ordening voor den bouw van een blok van 5 woningen onder één kap aan ien Verlengde Postweg op een terrein Kad.bekend in sectii E.no.2089. Be Commissie van Openbare 'Terken stelt voor de gevraagde ontheffing onder voorvaa! den te verleenen. Re Technisch Ambtenaar van Bouw- en "'onin toezicht geeft in overweging den Raad voor te stellen de beslissing van het verzoek om ontheffing aan te houden, en eerst de door hem bedoelde onderhandelingen te voe ren teneinde 4e komen tot eene verbreeding van den Verlende Postweg. zendt advies omtrent de verklaring van P.J.Bosboom betreffende afstand van grond aan de Konimginnelaan. adviseert, ie bijgaande besluit^tot begro tingswijziging nos.21/102 en 21/164, den Raad ter vaststelling aan te bieden, verklaart dat in stede van het bij zijn chrijven van 25 Augustus 1931 vermelde be drag van meerderwerk betreffende de verbou wèng van het raadhuis ad f 180,29» aan ^en aannemer een bedrag van meerderwerk groot f 139.35 4 f 130,29 f 319,64 moet worden betaald Aan de De hee; een ond 4> 3 C 03 Dagteekening en volgnummer. L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 579