'7 B a J? "o llb. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commissie erxver- schaffing enz. boekhouder 0•73' 23 Jan.31 28 Jan.131 I W. ly. Commissaris der ho rjingin te Utrecht doekhouder van 0.IS? .3 Febr.^l verzoekt goedkeuring op een door hem voor gestelde gewijzigde verantwoording van de rentezegels op de loonlijsten. lbo. IVethouder hoenders IU. n l. 'Vethouder Onderwij lirecteur 0."". -26 Jan.132 KORTE INHOUD. Verslag arbeidsbemiddeling 1930< zendt een staatje, vermeldende de werkt ij-J den der arbeiders in vasten dienst en deelt mede dat het zeer gewenscht is een uniforme; regeling ten aanzien van de werktijden vast te stellen. Het ver boden. "Beslote dat de w vaste we worden b zomer. Dit bes Dir. 0.'7 Verzoek tot het houden van een collecte v/d gewapenden dienst. leslote lecte te de gemee De voor jgbedgeke vraagt machtiging het typewerk aan de ont- Hordt b werp Bouwverordening in de avonduren op te dragen aan den ambtenaar J.Elberse ter ge- meentesecretarie tegen eene belooning van f 30.-. stelt voor het door den Raad aan den onder wijzer Bloemendaal verleend ontslag te doen ingaan 00 1 April 1931* biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunningen met daarbij behoorende teekening en adviezen. Wfordt b e verg komstig en geboe onder de en 1/324 (J 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 57