/ft HA Vï Af Yfris/ux BESLISSING. te mogen Lastingo co op van de| en ketel van beer- ^l echter pe vragen zullen van de zijde van Burge meester en "Wethouders worden beantwoord. ■)e burgemeester zal zich met de formulee Iriög oelastèn. jAan den Raad zal het voorstel worden ge- |aan tot aankoop. pe lieer Grootewal alsnog te veraoeken leen onderzoek naar de pomp in te stellen ;er Groote-i l naar den motor. 1 komen v M- oten wordt den Raad voor te stellen ihoeve var. Biet adres bij de vaststelling van de be- oting 1932 te behandelen. .er Boir verl lok van 5 erlengde d in sectil n stelt er voor" - en "Ton in Raai voor verzoek eerst de en te voe-l erbreedirgl Aa den Raad zal worden voorgesteld de |ontheffing te verleenen onder voorwaardeijji iat ie voor wegverbreeding aangeboden ■rond wordt afgestaan aan de gemeente ter ve-oreeding van den 110 meter. Verlengden Postweg c mg van van grond 'tot begroj LÓ4, len, den )ij zijn ïrmelde bH de verbouj aan den| :rk groot jet worde"! JAan P J.Bosboom mede te deelen dat hem lont heffing is verleend wanneer hij de (voorwaarden nader door de Commissie ge pield zal hebben aanvaard en daartoe een (verklaring zal hebben geteekend. Aan den Raad zal na teekening van de vei lilaring een besluit worden aangeboden to jineschemingaanvaarden van den grond. ie ontwerp besluiten zullen den Raad te: Jvaststelling worden aangeboden, na voora financieele commissie te hebben gehooid, Conform de verklaring van den i'eÊhn»Ambi ''ordt besloten tot betaling van het bedra An meerderwerk ad f 319>64 en voorts de laatste termijn der aannemingssom verminderd kt f 300.- zijnde f 283,50. HA 1/ Af tdit- A' HIH- IR X. Ha acA-ifjuzA^^ /Au. <rf f ~Z0 .2. Vermelding indien van uitgegane geen is gehoude het stuk minuut :n. O Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. U) s AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 580