S ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 110*. Techn.Ambt. Bouw en 7oningtoezicht Voorts adviseert hi,i tot uitbetaling van den laatsteh termijn der aannemingsson, zijnde 10^ van f 3125»- (verminderd met f |oo.-) is f 283,50. 16-10-193^ adviseert aan D.7aal,Koninginnelaan 2;:, 01 heffing te verleenén van art. 14 der Bou-:;- verordening voor den bou"' eener schuur op1 het terrein sectie H.no.4307 a/d Koningin nelaan, en wel tot op een ats&and van f 15,0 M. uit de zijscheiding van het )er ceel sectie H.no.3870. doss.154-3C 11^4. Techn.Ambt. 0.7. I9-IO-I931 \UrT- U>[) Hof. Idem. I6-IO-I93I van Iiolten L'echniAmbt0.7. 18-10-1931 20-10-19J1 A. Bo ks Lange Bergstr .?>oest 10-10-1931 deelt raededat hij 2 ijn dienst is ingeso men een schrijven van den heer J.Leeu-e, wonende Lange bergstraat 28, verzoekende twee hoornen, staande voor zijn perceel te rooien. Geadviseerd wordt één boom te ien en de kosten daarvan voor der gemeente te nemen. a te roo- rekening- zendt onder overlegging van een advies va, den heer Kraaijenbrink inzake verplaatsini der boomen aan de Koninginnelaaneen kos tenberekening betreffende verharding van een breeder rijwielpad aan weerszijden di laan beklaagt zich nogmaals over den ondervon den hinder op het door hem gehuurde, aan de Beetzlaan gelegen terrein. geeft kostenberekening omtrent uitvoerin, van het plan Staatsbosclibeheer inzake ver schillende werkzaamheden in de gemeentebo schen. vraagt verwijdering van een boom, staand aan den weg vóo'r zijn perceel. De Technisch Ambtenaar van Openbare 7erk1 vraagt bij raoport dd. 19 October j.1. machtiging om den boom te mogen verwijde* voor rekening der gemeente. u W S 3 C tt> Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 581