A' BESLISSING. je ontheffing wordt verleend conform he I advies. an het oerl jesloten wordt de Technisch Ambtenaar te tachtigen voor rekening der geraeente één poozji te rooien, en dit besluit aan adressant bede te deelen. 3esloten wordt andermaal aan den Raad (roor te stellen voorloopig geen rij-"ielpa<p. [Langs de Koninginnelaan aan te leggen om reden van te hooge kosten, en over te kaan tot intrekking van zijn besluit van fen 29 Juli 1931 no. 503/27. n ondervon^Besloten wordt het schrijven te déponeerfcn. arde, aan besloten wordt den Raad voor te stellen bet nlan van het Staatsboschbeheer in uit koering te nemen en te verzoeken het daar koor benoodigde crediet ad f 35000.- be- pchikbaar te stellen. Het werk zal gelei- Mijn in drie jaren worden ter hand geno pen en worden uitgevoerd met behulp van w|erk- P-oozen, terwijl de kosten verantwoord zul P-en orden voor de helft uit den kapitaal plenst van het grondbedrijf en de helft utlt N gewone middelen der gemeente meer in bijzonder den post werkverschaffing [Aan den Teen.Ambt. wordt machtiging ver pend voor rekening der geraeente den feoom N rooien. Deze beslissing aan adressant Mie te deelen. Ar ziif. L2 a^cte^e i~o j, f A ui|' A\cLzsJl~, Jr 1AU. IS c>~AcX£-eJXr~^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. XJ. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 582