B S 95 UrO^ ITM). BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. K. C.van Nes, Apeldoorn A'.v.d.Broek, Har tweg 30.Soest IVIV Inspecteur van Poli tie 17-10-'3i 29-10-1931 20-10-1931 ü-.il.J.Swanen, Van Lennepl. Soest 25-3-1931 lll'b. I Techn.Aöibte Bouw en Woningtoezicht I ld era 23-10-1931 KORTE INHOUD. vindt net wenschelijk om voortaan alle bouwplannen ter beoordeeling te zenden aan de Provinciale Utrechtsche !elstandscom missie verzoezt den Raad uitbreiding der straat verlichting aan den Hartweg en het snoeien van een heg der gemeente aan dien weg,daar het uitzicht ter plaatse wordt belemmerd De Technisch \rnbtenaar van O.W. deelt uj rapport dd. 17 October j.1. Doss.24-12-2 mede, dat het aanbrengen van een sGraatlv op bedoeld punt, noodzakelij k is te achten, en vraggt machtiging dit lichtpunt te late plaatsen indien de desbetreffende post van de begrooting 1931 Üt toelaat. deelt mede, het raoport van vereeniging te gegeven wordt een 'enomen v kennis te hebben de Vrijwillige Brandweer- oest, waarbij in overweg» strenge controle te doen, uitoefenen 00 de bewaarplaatsen van benzin en petroleum, waarvoor geen Hinderwetvergu' ning is verleend. verzoe.ct vergunning tot het mogen opricnt: van een woonhuis op het perceel sectie H. 1573 en 1575» stede van op het oerceel C.1577» waarvoor vergunning is verleend bi besluit van 31 Maart 1931» le afd.no. 1/35^ De techn.Amotenaaroelast met de leidia, van Bouw- en Woningtoezicht.adviseert de gevraagde vergunning onder voorwaarde te verleenen. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede,dat "NVerweij te Soest onthex fing behoeft v n het bepaalde in artikel 14 der Bouwverordeningin verband met diens voornemen tot den bouw eener garage" op een terrein, gelegen achter perceel Hoa nieweg 7, kadastraal bekend gemeente Soest in sectie D.no.1537 en adviseert de onthef fing onder voorwaarde te verleenen. (J 3 C 05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 583