XI Jr Le post vaal momen van irandweer- i overweginj ile te doen van benzin! erwet vergui BESLISSING. aangezien de meerderheid van den Raad de beoordeeling der "bouwplannen door Pr-ov» gtrechtsche Welstandscommissie niet wensc ordt op voorstel van den Voorzitter "be sloten voorloopig geen vooj Raai aanhangig te raaken stel bij den ht pe Technisch. Ambtenaar wordt gemachtigd de straatlamp aan te brengen indien de kosten gedekt kunnen worden uit het ver leende crediet. Voort sal "'orden opgedragen de gemeen' te snoeien indien inderdaad het uit licht wordt belemmerd. I Ren en ander aan adressant mede te {als antwoord op zijn adres. leel' Resloten wordt deze zaak te deooneeren. Thans wordt besloten de gevraagde ver gunning te verleenen conform het advies van den Techn.Ambtenaar bij hou-- en 7e- ningtoezicht {Je vefgunningen worden verleend, overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd 'en geboekt Wl-b onder de nrs. 1/420i 1/428 'f Conform het advies van den Technisch jiubtenaar wordt de ontheffing verleend. s.At4u. n vpV 10 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ilcL&t s/4 tv (0/ v IS-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 584