i- L a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. X Hf I 11/ it IWN IX Chr.Jongel.ver. Immanuel te 5'"berg 14-10-1931 Commissie Openbar^ 21-10-193 Werken u ,u .flapper Vre dehof straat 1 14-10-1931 Techn.Ambt .Boum?- en Woningtoezicht 20-10-1931 C.A.Zeeman te Soe3 t 16-10-31 \U>- 'echn.Ambt.O.W i9-io-'3i vraagt toestemming tot het houden van een verloting op 6 Nov. a.s. tot dekking van onkosten van jaarfeest en propaganda-avond op dien datum. Inspecteur van politie adviseert afwijzeni te beschikken, aangezien de verloting niet strekt tot een liefdadig doel, bevorderin- van kunst of wetenschap of ander algemeen belang. adviseert niet over te gaan tot het houder eener verkooiing van takkenbossen enz. 'in gezien verwacht wordt dat de opbrengst zeei gering zal zijn en niet de kosten zal dezkt welke aan het houden eener verkooping ver bonden zijn. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij artiKei 13 der bouwverordening, noodig voor den bouw van een enxel woonhuis, op een terrein, gelegen aan den Xrommewegkadae traal bekend gemeente Soest, in sectie II. no.2003. De Techn. Ambtenaarbelast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht advi seert de gevraagde ontheffing onder voor waarde te verleenen. deelt mede, dat door B.B.v.Dijx is verzoen om alsnog tot wijziging van den brandgevel van het perceel Amersf.straat 10 te mogen overgaan en wel volgens voorwaarde 5 van besluit van 2 April 1929» no.2/l7« Geadviseerd wordt hieromtrent gunstig te beschikken. vraagt aan den Raad ontheffing van het be paalde in art. 15 der Bouwverordening voor den bouw van een blok van drie woningen on der één kap, op het perceel kad. bekend in sectie A.1932, gelegen aan den Korte Helia- ?eg. hoeK Xerkpad II.2 Be Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van Bouw- en 'Yoningtoezixht adviseert ie gevraagde ontheffing te verleenen onder voorwaarde van grontafstand voor afronding van den hoek Korte ilelmweg-Kerkpad. De Commissie Openbare .'/erken adviseert eveneens de gevraagde ontheffing te verlee- n en zendt kostenberekeningen inzake verbete ring Soesterbergschestraat door middel eenej klinkerbestrating en door middel van een gesloten wegdek van hoogovenslakken. <u 3 C CC Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 585