s e J? *o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. HU. xix. fechn.Ambt. 0.7. 111* er'JVrijw.Brand weer van Soest" te Soest IllH, IL v{j ^eger des Heils te Utrecht Afd. 'mancien e chnAmbtBouw- len foningtoezicht d.-j. J .Picard e.s. oev oners van per- ceelen gelegen aan ie Rambfcandtl l6 20-10-1931 24-10-1931 Ingekomen 27-IO-I93I 9-10-1931 ot.1931 KORTE INHOUD. Het Leger des Heils Maatschappenj k wer* te Utrecht, verzoekt op l617 en 18 no vember e.k. een collecte te dezer gemeente te mogen houden. De inspecteur van politie wijst er op iai in het jaar 1931 reeds meermalen aan het Leger des Heils vergunning tot het houden van een collecte wordt verleend en advi seert; a. Het aantal collecten van het Leger des Heils te beperken tot twee ;er jaar b. Afwijzend op dit verzoek te beschikken. stelt voor het leveren en leggen van een KurklirioleuiuvioerbedeKking in het gymnas tieklokaal van de o.l. school in de Her Ge buurt op te dragen aan de firma C.W.Veenen daal voor een bedrag groot f 445»-. vraagt machtigi mogen aanwijzen, met den controle NV/. Verzekering einde een oploss kwestie Heiman, coon overkomen, April 1931j en d keering. ng, om hun voorzitter te om in overleg te treden erend geneeskundige der -Maatschappij "Vavan" ter; ing te verkrijgen in de terzake van een,dien per ongeval bij brand op 1 e daaraan verbonden uit- adviseert het hierbijgaand ont erp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting 1931 no.21/163 den Raad ter vaststelling aan te bieden. brengt advies uit omtrent het hem toege zonden ontwerp-besluit tot wijziging der bouwverordening, i.z. toepassing van de z> gelosten bebouwing voor het ged. der Konin ginnelaan vanaf Nieuwerhoek tot de Beetz- laan verzoeken verbetering van'de Renbrandt- laan, alsmede uitbreiding uer straatver lichting in die laan. De gevre grond leermaler m de ve] jjollecter porden bc Toorts v in het ve jten hoogs ben tot IBesloter [ie lever; sproot f Beslote; de Ongc Verzoek net het troleen gen zie1 ging in II De ontwi vaststel Pin.Corm gebrach Het ad" Verken Beslot ler^iat 1 oeterin, het Col jdien ka: l/orm he |:0.V. dd met ver f óooo. de verb deel va betreff bestred 4J 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 587